Aydın Sohbet Odalarında

İslami Evlilik Şartları

İslami Evlilik Şartları

 

Mümeyyiz (doğruyu yanlıştan ayırabilen) olan küçük kız velisinin izni olmaksızın evlenecek olsa bu nikâh sahih değildîr.

 

Karısının süt annesini nikâhlamak caiz değildir.

 

Mümeyyiz olan küçük erkek velisinin izni olmaksızın kızı nikâhlasa, akit geçersizdir.

 

Aralarında nikah mevcut iken kadın “mehr-i müeccel (tehirli mehir)imi şimdi ver” diye kocasını zorlayamaz.

 

Oğlunun hanımının diğer kocadan olan kızını nikâhlamak caiz olur.

 

Kadın memesini küçük çocuğun ağzına koysa fakat emip emmediğini anlayamasa sütten dolayı haramlılık gerçekleşemez.

 

Boşama veya ölümle ödenmesi gerekli olan mehirin tecili sahih değildir.

 

Annesinin veliliğiyle evlendirilen küçük kız bulûg çağından önce vefat edecek olsa kocası varis (mirasçı) olur.

 

Annesinin anne-baba bir olan halası ile evlenmek caiz değildir.

 

Kadının diğer kocadan olan oğlunu, son kocasının diğer kadından olan kızıyla evlendirmek caizdir.

 

Süt kız kardeşleri nikâhı altına almak caiz değildir.

 

Kadının ağzından küfür kelimesi çıkıp, imanını yeniler, fakat nikahını yenilemeden kocası vefat edecek olsa kadın kocasına varis olamaz.

 

Mehr-i misli (akranlarının merhi)’yle dengi olanla evlenen bulûg çağındaki kızın nikâhını velisi feshettiremez.

 

Koca karısıyla, karısının anne-baba bir kardeşinin kızını nikahı altında bulunduramaz.

 

Dengi olmayanla evlenen büyük kızı çocuğu olmadan velisi ayırabilir.

 

Iki kadının karşılaştıkları veya ayrılacakları zaman birbirlerini şehvetle öpmeleri tahrimen mekruhtur.

 

Bakire olmak üzere alınmış fakat dul çıkmış kadın boşansa, nikah akdinde belirlenen mehir (mehr-i müsemma) gerekli olur.

 

Baba, bulûg çağında olan deli kızını evlendirecek olsa akit sahih olur.

 

Koca ric’î olarak boşadığı hanımını iddet süresi içinde mehir belirleyerek nikâhlasa bu mehir vacib olmaz. (Ric’î Boşama: Hanımla cinsel ilişkide bulunduktan sonra yapılan açıkça veya işaretle üç adedine veya bir karşılığa binaen olmayan, bain boşamaya benzer bir boşama özelliğiyle belirlenmiş veya ona benzetilmiş olmayan boşamadır.)

 

Karı-koca bir arada bulunup, cinsel ilişkide bulunmaya bir engel yok iken, ilişkide bulunulmadan boşanılan kadın için mehrin tamamı gerekli olur.

 

Nikâh akdinde belirlenen mehrin miktarında ihtilaf olunsa ancak kadın miktarı ispat etse mehrin tamamını alabilir.

 

Her iki tarafın delilleri mevcut olmakla beraber mehrin miktarında ihtilaf olunup, mehr-i misil kocasının dediğine müsait olsa, kadının delili daha geçerlidir.

 

Nikâh aralarında mevcut iken, başka bir mehirle nikâh yenilenecek olsa ikinci mehir gerekli olmaz.

 

Küçük kız, bir başka küçük kızın tenasül uzvuna değnek sokup bekâretini izale etse (bozsa) mehr-i misil (akranlarının mehri) gerekli olur.

 

Koca, karısı üzerine nikâhla bir arada bulundurulması haram olan bir kadını alıp cinsel ilişkiden önce ayrılacak olsalar mehir gerekli olmaz.

 

Koca, cinsel ilişkide bulunduğu kadını baskı yaparak boşayacak olsa nikâh akdinde belirlenen mehri kadına vermesi gerekli olur.

 

Sekizsaatlik mesafede yakın velisi bulunan küçük kızı, uzak velisi izinsiz evlendirecek olsa nikâh akdi geçerli olmaz.

 

Koca vefat edip hanımı ile varislerin mehir miktarında ihtilaf (münakaşa) edecek olsa, hanım iddiasini ispatlayamaz, ancak vârisler delil getirseler kabul edilir.

 

Zengin adam, rızasıyla evlendiği dul kadının nafaka ve giyimini temin ettiği halde kadın; “Devamlı içiyorsun, ben sana denk olamam” diyemez.

 

Erkek, kendine haram olduğunu bildiği halde kadını (veya kızı) mehir belirleyerek nikâhlayıp cinsel ilişkide bulunsa erkeğe ta’zir cezası verilmekle birlikte akitle belirlenen mehir ile akranlara verilen mehirin en azı gerekli olur. (Ta’zîr: Hakkında muayyen bir ceza bir şer’i had mevcud olmayan suçlardan dolayı tertip ve tatbik edilen terbiye ve cezadan ibarettir.)

 

Vefat eden kadının kocasının zimmetinde bulunan mehri terekesine (miras bıraktığı mallara) katılarak varislerine taksim olunur.

 

Bain olarak boşadığı kadını iddet süresi içinde mehir belirleyerek nikahlayan ve cinsel ilişkiden önce boşayan kocanın belirlenen mehri vermesi gereklidır.

 

Koca, karısının çocukları ve anne-babalarından başka yakınlarını senede bir kereden fazla evine gelmelerini yasaklayabilir. (Yasaklıyamiyacağına dair fetva da vardır.)

 

Kadın, kocası vefat ettikten sonra dengiyle evlenecek olsa büyük oğlu zifaf gecesi annesinin evini taslasa oğluna ta’zir cezası verilir.

 

Vefat eden müslüman kocanınhiristiyan karısı, nikah akdinde belirlenen mehri kocasının miras bıraktığı maldan alabilir.

 

Erkek yabancı bir kadını uyutup bekâretini izale etse (bozsa) erkeğe ta’zir cezası ile, kadına mehr’i misil vermesi gerekir.

 

Kocâ kadını nikâhladığı yerde “Evim yandı, kiralar yüksek” deyip kadını yolculuk mesafesinden uzak (90 km.den fazla) bir yere götüremez.

 

Koca, küçük kızı nikâhlar bilâhere, velisi duruma vakıf olur, kabul etmeyip red etse, daha sonra koca küçük kızın annesiyle evlense, caizdir.

 

Cinsel ilişkide bulunmadan boşamış olduğu kadının annesiyle evlenmek caiz değildir.

 

Küçük kızın yakın velisi mevcut iken, uzak velisinin akdettiği nikâh geçerli değildir.

 

Kocanın ihtiyaçlarını görmeye elverişli olmayan küçük kızın Babası, kızını kocasına teslim etmeden peşin mehri isteyebilir, alabilir.

 

Baba küçük kızını, başka bir adamın küçük oğlu ile evlendirdikten sonra koca vefat edecek olsa kadın,’ mehir ve miras hakkını alabilir’. ‚

 

Kadını, evinden dışarı çıkarmamak şartıyla mehr-i mislinden daha az bir bab ile nikâhladıktan sonra, koca karısını o beldede bulunan evine götürmek istese kadın belirlenen şarta binaen itiraz edemez.

Arkadaşlık Bağcılar
Arkadaşlık Bağcılar

Cinsel ilişki ve halvette (beraberce yalnız kalma) buluninadan önce vefat eden karısının diğer kocadan olan kızını nikâhlamak caizdir.

 

“Alıp alacağım boş olsun” diyen kişi bilâhere evlenip, kadınla cinsi münasebette bulunsa, karısı, boş olup mehr-i misil ile nikah akdinde belirlenen mehrin yarısını almaya hakkı vardır.

 

Küçük kızı nikâhlayan, kızın peşin mehrini Babasına vermeden kızı alamaz.

 

ilişki ve şehvetle dokunma bulunmayan fasit nikah da, hürmet-i müsahere (akrabalıktan kaynaklanan haramlık) gerçekleşmiş olmaz. (Sahih nikahda gerçekleşir). (Fasid Nikâh: Sihhat şartlarını bulundurmayan nikâhdir. Sahidsiz kiyılan nikâh gibi.)

 

Nikâhlamış olduğu kadını, kocanınyakınlarından birisinin kocadan izinsiz olarak onu başka bir beldeye götürmesi caiz değildir.

 

Fasid nikâhda cinsel ilişkide bulunmadan önce ayrılan kadın mehir alamaz. Cinsel ilişkiden sonra ayrılacak olsa akitte belirlenen mehir ile akranlarının aldığımehir değerinden daha az bir miktar alabilir.

 

Iki hanımı olan kocanın, hanımları arasında adalet ve eşitliği sağlaması vacibtir.

 

Kocanın, ortalıkdan kaybolup uzun süre başkası ile zina etmiş olan karısının geri gelip onunla izdivaçta bulunması caizdir. (Fetevây-i Abdürrahim)

 

Erkek nikâhlayacağı kadına nişan olmak üzere bir takım eşya verip, eşya kadının elinde mevcut iken erkek evlenmekten vazgeçecek olsa eşyayı geri alâbilir.

 

Kadının başka bir beldede bulunan kocasının mürted olduğunu (Dinden çıktığını) adaletli bir kişi haber verip kadın da inanacak olsa, iddeti bittikten sonra başkasıyla evlenebilir.

 

Erkeğin nişanlısına verdiği nişan kaybolup nişanlısı da vefat edecek olsa kadının terekesinden masraflarını alamaz.

 

Koca “Kayınvalidemizle zina ettim” diye ikrarda bulunsa hanımı kendisine haram olur.

 

Koca “Zina ettim” diye ikrar ettiği kadının annebaba bir kardeşinin kızıyla evlenebilir.

 

Koca karısının sarmısak yemesini yasaklayabilir.

 

Koca “Ben karımın kız kardeşi ile zina ettim” diye ikrarda bulunsa karısı bain olarak boş olmaz.

 

Koca, karısını annesi yanında bırakıp bir beldeye gittikten sonra kadın kendi annesinin evine gitse kocanınannesi, kadını “Benim yanima gel” diye zorlayamaz.

 

Şehvetle dokunduğu kadının kızını nikâhlamak caiz değildir.

 

Cinsel münasebette bulunamayan hasta hanımını halvetten sonra boşayacak olsa kadın nikâh akdinde belirlenen mehrin yarısını alır.

 

Erkek; ince don üzerinden ayağını yabancı kadının ayağına sürüp harareti hissettikten sonra erkeklik uzvu harekete geçeçek olsa hürmet-i musahare gerçekleşmiş olur.

 

Hasta olan kadının doktor ücreti kendi üzerine gereklidır.

 

Alım olan zatın kızına, cahil kişi denk olmaz.

 

Kadın kocasının diğer karısından olan oğlu uyurken şehvetle erkeklik uzvuna dokunacak olsa kadın kocasına haram olur.

 

Karı koca oturdukları evi boşandıktan sonra herbiri “benimdir” diye dava etseler, kadının delil getirmesi gerekir, aksi halde söz erkeğindir.

 

Baba, oğlunun hanımını şehvetle öpse bu kadın kocasına haram olur. (Fetevay-i Abdürrahim)

 

Neseben kardeşinin süt kız kardeşini nikâhlamak caizdir.

 

Kadın “Kocamın diğer karısından olan oğlunu şehvetle öptüm” deyip koca inkâr etse sırf kadının bu iddiasina bakılarak kocasından ayrılamaz.

 

Koca, karısını iyi komşular arasında diledigi yerde iskân ettirebilir.

 

Kız annesinin kıydırdığı nikâhı, bulûg çağına geldiği zaman şer’i hakime feshettirebilir.

 

Süt oğlunun cinsel ilişkide bulunup boşamış olduğu kadını nikâhlamak caiz değildir.

 

Anne-baba bir olan kız kardeşinin oğlunun kızını nikâhlamak caiz değildir.

 

Kız, halasının kıydırdığı nikâhı bulûg çağına gelince feshettirip. başkasıyla evlenebilir.

 

Kız kardeşinin emzirdiği kız ile evlenmek caiz değildir.

 

Halasının veya teyzesinin kızıyla evlenmek caizdir.

 

Süt kızkardeşlerinin, birinin kızıyle diğerinin kız kardeşini nikâhı altına almak caizdir.

 

Annesinin üvey annesini nikâhlamak caizdir.

 

İslami Evlilik Şartları 2022, İslami Evlilik Şartları, İslami Evlilik, İslami Evlilik sitesi, İslami Evlilik siteleri

 

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir